Cây lâu năm là gì? Những loại cây nào chứng nhận là cây lâu năm?

Cây lâu năm là cây được bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mới có khái niệm cây lâu năm tham khảo tại Điều 21 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

“6. Sửa đổi Điểm 1.1.1 của Phụ lục số 01 như sau:

“Đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá một (01) năm, kể cả đất trồng cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch không quá năm (05) năm, đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.”

Cây lâu năm là gì? Những loại cây nào chứng nhận là cây lâu năm?

Các loại cây lâu năm bao gồm:

– Cây ăn quả lâu năm: bao gồm những loại cây lâu năm thu hoạch trái dùng để ăn  tươi hoặc chế biến.

– Cây công nghiệp lâu năm: gồm những loại cây dùng để chế biến nguyên liêu không phải là gỗ như: chè, cà phê, cao su, hồi tiêu, ca cao, dừa,….

– Vườn tạp là vườn trồng xen lẫn nhiều loại cây lâu năm hoặc cây lâu năm xen lẫn cây hàng năm mà không được công nhận là đất ở;

– Ngoài ra có những cây lâu năm khác không phải là cây công nghiệp hay cây ăn quả, đây là cây thân gỗ, lấy bóng mát, trồng ở các khu đô thị, khu dân cư nông thôn.

Trường hợp đất trồng cây lâu năm có kết hợp nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ thì ngoài việc thống kê theo mục đích trồng cây lâu năm còn phải thống kê thêm theo các mục đích khác là nuôi trồng thủy sản, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trường hợp sử dụng đồng thời vào cả hai mục đích khác thì thống kê theo cả hai mục đích đó).”